OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

 

Stanovy občianskeho združenia Čriepky


Článok l.
Základné ustanovenia


1. Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je: Čriepky
2. Občianske združenie Čriepky je dobrovoľné, neziskové občianske združenie, nezávislé od politických strán, s právnou subjektivitou, združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem realizovať ciele združenia uvedené v článku II.
3. Občianske združenie Čriepky je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Sídlom občianskeho združenia Čriepky je Rozkvet 2062/133, 017 01 Považská Bystrica
5. Občianske združenie Čriepky vyvíja svoju činnosť na území celej Slovenskej republiky a vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok II.
Ciele a činnosť občianskeho združenia Čriepky


Cieľmi a činnosťou občianskeho združenia Čriepky sú:

a) udržiavanie a šírenie ľudovej kultúry,
b) ochrana a rozvoj tradičnej kultúry, regiónu stredného Považia a Slovenskej republiky,
c) podporovať činnosť folklórneho zoskupenia Čriepky, vytváranie priaznivých podmienok pre zdravý rast a výchovu detí navštevujúcich folklórne zoskupenie Čriepky
d) sústredenie úsilia na uchovanie starých zvykov, miestnych piesní, tancov a tradičných ľudových výrobných techník so zameraním na lokálne a regionálne prvky,
e) podpora voľnočasových aktivít detí, podpora ich účasti na súťažiach a festivaloch, organizovanie kultúrnych podujatí so zameraním na folklórne tradície ( folklórne festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, besedy, ukážky ľudových remesiel, postupné oživovanie miestnych tradícií, atď.),
f) zbieranie, zaznamenávanie, archivovanie, šírenie, propagovanie tradičného regionálneho materiálu v duchovnej (piesne, texty, tance, obyčaje) aj materiálnej oblasti ( úžitkové a dekoratívne predmety, historické pamiatky),
g) organizovanie celovečerných programov pre našich i zahraničných záujemcov o tradičnú kultúru, a to počnúc od štýlovej výzdoby interiéru, ponuky umeleckých ľudových predmetov a suvenírov, až po originálnu slovenskú ľudovú hudbu, spev a tanec,
h) publikačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,
i) marketingové aktivity súvisiace s cieľmi združenia,
j) tvorba, zabezpečovanie a podpora vzdelávacích projektov, kurzov a podujatí pre deti, mládež a dospelých,
l) v rámci integračných európskych procesov zabezpečovanie ochrany a podpory ľudových originálnych prvkov lokality a regiónu, ochrana životného prostredia,

m) rozvoj medzinárodnej spolupráce, zapájanie sa do medzinárodných projektov, rozvoj multikultúrnych projektov, cezhraničná spolupráca so zahraničnými subjektmi.


Článok III.
Členstvo v občianskom združení Čriepky


Členstvo v občianskom združení Čriepky môže byť riadne a čestné.

Riadne členstvo v občianskom združení Čriepky

1. Riadnym členom občianskeho združenia Čriepky môžu byť fyzické osoby po dovŕšení 12 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami a uhrádzajú pravidelne členské príspevky.
2. O prijatí za riadneho člena občianskeho združenia Čriepky rozhoduje na základe písomnej prihlášky valné zhromaždenie občianskeho združenia Čriepky.
3. Riadne členstvo vzniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí. Odo dňa podania písomnej prihlášky do rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí sa môže uchádzač o riadne členstvo zúčastňovať rokovaní valného zhromaždenia bez práva hlasovania.
4. Riadneho člena občianskeho združenia Čriepky, ktorým je právnická osoba, zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca, prípadne iná osoba písomne splnomocnená štatutárnym orgánom.
5. Riadne členstvo v občianskom združení Čriepky zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z občianskeho združenia Čriepky orgánom združenia,
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
c) zánikom občianskeho združenia,
d) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení.
6. Valné zhromaždenie občianskeho združenia Čriepky môže vylúčiť riadneho člena len v prípade ak tento:
a) opakovane neplní uznesenia orgánov občianskeho združenia Čriepky,
b) neplní povinnosti a úlohy, ktoré na seba prevzal v súvislosti so svojím riadnym členstvom v občianskom združení Čriepky a neuhrádza stanovené členské príspevky,
c) opakovane sa nezúčastnil zasadnutia valného zhromaždenia občianskeho združenia Čriepky, pričom ani riadne nesplnomocnil iného člena na svoje zastupovanie na Valnom zhromaždení.
7. Pokiaľ valné zhromaždenie občianskeho združenia Čriepky nerozhodne inak, nevzniknú riadnemu členovi z titulu zániku členstva nijaké majetkové nároky voči združeniu.


Čestné členstvo v občianskom združení Čriepky

1. Čestným členom občianskeho združenia Čriepky sa môže stať fyzická alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, ktorá významným spôsobom prispela k naplňovaniu cieľov združenia.
2. Členstvo týmto osobám udeľuje valné zhromaždenie občianskeho združenia Čriepky na návrh výboru.
3. Čestný člen nemá voči občianskemu združeniu  žiadne povinnosti a občianske združenie Čriepky nemá voči nemu žiadne záväzky.
4. Čestný člen občianskeho združenia Čriepky nemá právo dostávať informácie o hospodárení občianskeho združenia Čriepky, nemá právo byť volený do orgánov občianskeho združenia Čriepky a nemá hlasovacie právo.
5. Čestné členstvo v občianskom združení Čriepky zaniká:
a) písomným oznámením čestného člena o vystúpení z občianskeho združenia Čriepky doručeným orgánom združenia,
b) úmrtím fyzickej osoby, respektíve zánikom právnickej osoby,
c) zánikom občianskeho združenia.


Článok IV.
Práva a povinnosti riadnych členov občianskeho združenia Čriepky


1. Riadni členovia majú právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti občianskeho združenia Čriepky a byť informovaní o činnosti občianskeho združenia Čriepky,
b) voliť a po dovŕšení 18 roku veku života byť volení do orgánov občianskeho združenia Čriepky,
c) obracať sa na orgány občianskeho združenia Čriepky s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia Čriepky,
e) mať prístup ku všetkým informáciám a stanoviskám, doručených občianskemu združeniu Čriepky,
f) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov občianskeho združenia Čriepky,
g) podávať návrhy na zmeny stanov občianskeho združenia Čriepky,
h) aktívne sa zúčastňovať na všetkých podujatiach organizovaných občianskym združením Čriepky,
i) podávať návrhy kandidátov na členov výboru občianskeho združenia Čriepky a štatutárnych orgánov.
2. Povinnosťou riadnych členov občianskeho združenia Čriepky je najmä:

a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia Čriepky,

b) platiť stanovené členské príspevky,

c) plniť a podriadiť sa rozhodnutiam orgánov občianskeho združenia Čriepky,

d) plniť funkcie, ktorými boli poverení a zabezpečovať konkrétne úlohy, ktoré na seba prijali,

e) obhajovať záujmy a meno občianskeho združenia Čriepky a aktívne sa zapájať do jeho aktivít.


Článok V.
Orgány občianskeho združenia Čriepky


Orgánmi občianskeho združenia Čriepky sú:
1. valné zhromaždenie,
2. výbor,
3. štatutárny orgán (predseda a podpredseda),
4. revízor.


Článok VI.
Valné zhromaždenie občianskeho združenia Čriepky


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia Čriepky a je utvorené zo všetkých riadnych členov občianskeho združenia Čriepky.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia Čriepky, ich zmeny a doplnky,
b) volí spomedzi seba a odvoláva členov výboru občianskeho združenia Čriepky,
c) volí a odvoláva revízora,
d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu občianskeho združenia Čriepky,                                               e) schvaľuje výšku členských príspevkov
f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení občianskeho združenia Čriepky,
g) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena občianskeho združenia Čriepky (riadneho a čestného),
h) rozhoduje o zrušení občianskeho združenia Čriepky,
3. Valné zhromaždenie je zvolávané výborom občianskeho združenia Čriepky podľa potreby, spravidla najmenej jedenkrát do roka. Výbor zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/2 riadnych členov občianskeho združenia Čriepky a to najneskôr do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti.
4. Výbor občianskeho združenia Čriepky oznámi riadnym členom Občianskeho združenia Čriepky termín konania a program valného zhromaždenia najmenej 15 dní predo dňom jeho konania.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov občianskeho združenia Čriepky.
6. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania rozhodne hlas predsedu občianskeho združenia Čriepky.
7. Valné zhromaždenie vedie predseda občianskeho združenia Čriepky.
8. Ak predseda z vážnych dôvodov nemôže viesť valné zhromaždenie, vykoná túto povinnosť podpredseda občianskeho združenia Čriepky.
9. Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.
10. O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a revízorom, pokiaľ sa rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil. Zapisovateľa zvolia spomedzi seba prítomní členovia občianskeho združenia Čriepky pre potreby každého jednotlivého zasadania zhromaždenia.

Článok VII.
Výbor občianskeho združenia Čriepky1. Výbor občianskeho združenia Čriepky je výkonným orgánom občianskeho združenia Čriepky, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť občianskeho združenia Čriepky v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Výbor má najmenej 3 členov. Členovia výboru vykonávajú svoju funkciu osobne. Valné zhromaždenie ich volí spomedzi riadnych členov občianskeho združenia Čriepky na funkčné obdobie 3 rokov. Opakovaná voľba toho istého člena je možná.
3. Výbor sa schádza podľa potreby najmenej raz štvrťročne.
4. Rokovania výboru zvoláva a riadi predseda občianskeho združenia Čriepky.
5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
6. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
7. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní výboru, rozhodujúcim sa stáva hlas predsedu občianskeho združenia Čriepky.
8. Člen výboru môže pred ukončením funkčného obdobia sám odstúpiť bez udania dôvodu alebo môže byť odvolaný valným zhromaždením. Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena.
9. Ak odstúpi niektorý člen výboru v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a je dodržaná podmienka, že výbor je aj po odstúpení tohto člena naďalej aspoň 3-členný, pokračuje výbor vo svojich zasadnutiach naďalej.
10. Ak odstúpi niektorý člen výboru v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a výbor je po odstúpení tohto člena menej ako 3-členný, musia ostatní členovia výboru navrhnúť dočasného člena výboru z členov občianskeho združenia Čriepky, ktorý bude svoju funkciu vykonávať do najbližšieho valného zhromaždenia. O kooptácii dočasného člena výboru musí rozhodnúť väčšina výboru. Na najbližšom valnom zhromaždení občianskeho združenia Čriepky musí prebehnúť hlasovanie valného zhromaždenia, ktoré buď potvrdí dočasného člena výboru za riadneho člena na ostávajúce funkčné obdobie výboru alebo valné zhromaždenie zvolí na miesto dočasného člena výboru iného člena z členov občianskeho združenia Čriepky, ktorý sa stane riadnym členom výboru na ostávajúce funkčné obdobie celého výboru.
11. Výbor v úzkej spolupráci s riadnymi členmi občianskeho združenia Čriepky najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu občianskeho združenia Čriepky,
b) riadi a zabezpečuje činnosť občianskeho združenia Čriepky a realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho združenia Čriepky,
e) je zodpovedný za hospodárenie občianskeho združenia Čriepky,
f) archivuje zápisnice a vedie evidenciu členov občianskeho združenia Čriepky,
g) rozhoduje o rozpustení občianskeho združenia Čriepky, pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o rozpustení občianskeho združenia Čriepky,
h) rozhoduje o zmene sídla občianskeho združenia Čriepky,
i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie občianskeho združenia Čriepky,
j) volí ekonóma občianskeho združenia Čriepky, ktorí zabezpečí vedenie účtovníctva združenia. Na výkon tejto činnosti môže výbor poveriť aj pracovníka, ktorý nie je členom občianskeho združenia Čriepky.
12. Výkon funkcií výboru je bezplatný. Členom výboru občianskeho združenia Čriepky sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie.


 

 

Článok VIII.
Štatutárny orgán občianskeho združenia Čriepky


1. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia Čriepky je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú občianske združenie Čriepky navonok, každý samostatne. Obmedzenia práva predsedu a podpredsedu konať v mene občianskeho združenia Čriepky sú voči tretím osobám neúčinné.
2. Podpisovanie za občianske združenie Čriepky sa uskutočňuje tak, že k pečiatke občianskeho združenia Čriepky pripojí svoj podpis predseda resp. podpredseda, alebo nimi splnomocnená osoba.
3. Štatutárny orgán (predsedu a podpredsedu) volí na svojom zasadaní výbor občianskeho združenia Čriepky spomedzi členov výboru. Funkčné obdobie štatutárneho orgánu (predsedu a podpredsedu) je 1 ročné s možnosťou ich opätovných zvolení.
4. Predseda a podpredseda občianskeho združenia Čriepky sa za svoju činnosť zodpovedajú výboru a valnému zhromaždeniu občianskeho združenia Čriepky. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia Čriepky, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia a výboru občianskeho združenia Čriepky, pričom najmä:
a) zvoláva a riadi zasadnutia výboru,
b) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí výboru,
5. Štatutárny orgán – predseda a podpredseda občianskeho združenia Čriepky, spolu s ďalším členom výboru, ktorého vyberie a schváli výbor spomedzi svojich členov, majú podpisové právo k bankovému účtu občianskeho združenia Čriepky.
6. Výkon funkcií štatutárneho orgánu je bezplatný. Predsedovi a podpredsedovi občianskeho združenia Čriepky sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie.

Článok IX.
Revízor občianskeho združenia Čriepky


1. Revízor je kontrolným orgánom občianskeho združenia Čriepky, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výbore občianskeho združenia Čriepky.
2. Revízora združenia volí valné zhromaždenie spomedzi riadnych členov občianskeho združenia Čriepky na funkčné obdobie 4 rokov. Na výkon tejto funkcie môže valné zhromaždenie poveriť aj pracovníka, ktorý nie je členom občianskeho združenia Čriepky.
3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti občianskeho združenia Čriepky, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať či účtovné záznamy občianskeho združenia Čriepky sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť občianskeho združenia Čriepky uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
4. Revízor združenia:
a) kontroluje hospodárenie združenia,
b) upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
d) predkladá správu o vykonaných revíziách a hospodárení združenia valnému zhromaždeniu združenia,
e) môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia, pokiaľ tak učiní, je povinnosťou výboru zvolať valné zhromaždenie.
5. Revízor má právo zúčastňovať sa na zasadaniach a hlasovaniach výboru s poradným hlasom.
6. Funkcia revízora je dobrovoľná a bezplatná. Revízor má však právo na náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vzniknú.
7. Pred uplynutím funkčného obdobia môže byť revízor odvolaný zo svojej funkcie iba z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.

Článok X.
Hospodárenie občianskeho združenia Čriepky


1. Občianske združenie Čriepky hospodári s vlastným hnuteľným majetkom, nehnuteľným majetkom ( ak ho má ) a s majetkom, voči ktorému má právo hospodárenia, respektíve s majetkom mu zvereným.
2. Majetok občianskeho združenia Čriepky slúži na zabezpečenie jeho poslania a rozvoj jeho činnosti.
3. Príjmy občianskeho združenia Čriepky tvoria:

a) členské príspevky členov občianskeho združenia Čriepky
b) granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb tuzemských a zahraničných,
c) úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov občianskeho združenia Čriepky,
d) príjmy z hospodárskej činnosti, ktorá neslúži zárobkovým cieľom a je v súlade so stanovami občianskeho združenia Čriepky.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie Čriepky vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním jeho cieľov a poslania a v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov a činností občianskeho združenia Čriepky.

6. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.

Článok XI.
Zánik Občianskeho združenia Čriepky


1. Občianske združenie Čriepky zaniká zlúčením sa s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
2. O zániku občianskeho združenia Čriepky zlúčením sa s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Článok XII.
Majetkové vyrovnanie v prípade zániku občianskeho združenia Čriepky


1. Pred zánikom občianskeho združenia sa vykoná likvidácia.
2. Likvidátora menuje výbor.
3. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a so zvyšným majetkom naloží takto:
a) zostávajúci majetok a ostatné aktíva združenia sa nemôžu previesť alebo prerozdeliť na podnikateľské subjekty, všetok zostávajúci majetok a aktíva občianskeho združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, vedecké alebo vzdelávacie účely.
4. Likvidátor oznámi zánik občianskeho združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia                                                                         

1. Návrh stanov občianskeho združenia Čriepky bol prerokovaný a schválený valným zhromaždením dňa 12.11.2013 .

2. Občianske združenie Čriepky vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie tohto združenia.